Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах судалгаа

Энэхүү судалгаа нь сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулагдах бөгөөд таны өгсөн мэдээллийн нууцыг хадгалах болно. Энэхүү мэдээллийг нийгмийн халамж, үйлчилгээний талаар тайлан бэлдэхдээ ашиглах бөгөөд хувь хүний нэрийг оруулахгүй. Аливаа санал бодол, мэдээллийг хэн өгсөн гэдгийг тодорхойлох аргагүй болох юм.
сүүлд засварлагдсан 2021-07-28 14:16:35
15 + 6 = нийлбэрийг ол!